Jump to content

Adnoddau NEWYDD #DdimYrUn!

Mae'r llun yn dangos dau berson o'r tu ôl, yn gwylio sgrin gyda'r logo #NotTheOne ymlaen

Mae ymgyrch #DdimYrUn yn defnyddio dull ymyrryd yn gynnar o atal troseddau cyllyll, gan gefnogi oedolion y gellir ymddiried ynddynt, yn cynnwys rhieni, athrawon, swyddogion yr heddlu a gweithwyr ieuenctid, i addysgu plant a phobl ifanc 11-16 oed am beryglon a chanlyniadau cario cyllell.

Ers 2022, mae'r ymgyrch wedi ymgysylltu â 100,000 o bobl dros Facebook, Instagram a TikTok ac mae 1,000 o becynnau addysg wedi'u lawrlwytho ledled De Cymru.

Mae'r adnoddau newydd ar gyfer 2024 yn cynnwys:


“Mae plant a phobl ifanc wedi dweud wrthym mai'r prif reswm pam mae rhywun yn cario cyllell yw am ei fod yn meddwl y bydd yn ei gadw'n ddiogel. Mewn gwirionedd, y gwrthwyneb sy'n wir. Rydych yn llawer mwy tebygol o gael niwed gan gyllell – naill ai eich un chi neu un rhywun arall – os byddwch yn cario cyllell eich hun.

“Fel rhan o'r ymgyrch hon, rydym wedi gwrando ar blant, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol, ac wedi datblygu adnoddau sy'n canolbwyntio ar yr atebion i droseddau cyllyll a awgrymwyd gan blant a phobl ifanc. Diolch i'r drefn, mae troseddau cyllyll yn brin yn ne Cymru, ond mae un achos yn un yn ormod, a thrwy weithio gyda gweithwyr proffesiynol, plant a phobl ifanc, rwy'n ffyddiog y gallwn leihau nifer y troseddau cyllyll ymhellach.”

Dan Jones, Pennaeth Uned Atal Trais Cymru

“Mae'r adnoddau hyn wedi'u datblygu yn dilyn gweithdai ac arolygon gyda phlant, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol sydd wedi defnyddio'r ymgyrch.

“Mae wedi bod yn wych gweld cynifer o bobl yn ymgysylltu â ni ers 2022, a gwyddom, fod addysg ac ymyrryd yn gynnar yn allweddol i atal troseddau cyllyll yn ne Cymru.

“Dylai pobl ifanc allu teimlo'n ddiogel yn ein cymunedau, a mwynhau plentyndod heb ofn cyllyll. Mae ein cymunedau wedi chwarae rhan hanfodol i'n helpu i gyflwyno’r ymgyrch hon. Po fwyaf o bobl ifanc y gallwn eu haddysgu am beryglon troseddau cyllyll, y mwyaf y gallwn weithio tuag at ddyfodol heb gyllyll.”

Uwch-arolygydd Esyr Jones, Heddlu De Cymru
Mae'r llun yn dangos pump o bobl, mae un person o'i flaen yn chwarae gyda phêl-droed
Mewn digwyddiad lansio gyda Sefydliad Dinas Caerdydd, gwahoddwyd pobl ifanc i gymryd rhan mewn sesiwn gêm bêl-droed cyn edrych ar adnoddau newydd #NotTheOne

"Mae Sefydliad Cymunedol CPD Dinas Caerdydd yn falch o gydweithio â Heddlu De Cymru ac Atal Trais Cymru i ddadorchuddio adnoddau diweddaraf NotTheOne a chychwyn ail gam eu hymgyrch. Mae'n fraint i ni arddangos safbwyntiau pobl ifanc o'n rhaglen Addysg Bellach , gan ddangos sut y gallwn fynd i’r afael â thrafodaethau ynghylch troseddau cyllyll gyda’n gilydd, gallwn greu cymunedau mwy diogel trwy rym chwaraeon a newid bywydau.”

Zac Lyndon-Jones, Pennaeth Datblygu Cymunedol, Sefydliad Cymunedol Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd
Mae'r llun yn dangos pedwar o bobl ifanc yn eistedd wrth fwrdd sydd â phapur A3 arno, gyda dau weithiwr ieuenctid hŷn yn sefyll y tu ôl iddynt
Cafodd pobl ifanc eu tywys drwy'r adnoddau ymgyrchu newydd gan weithwyr ieuenctid o Sefydliad Cymunedol Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd