Jump to content

ADRODDIAD NEWYDD: Gwerthusiad Cam Dau #DiogelDweud

Mae'r llun yn dangos tri phoster ymgyrch. O'r chwith i'r dde: Swigen siarad gyda'r testun 'Guys, does dim diddordeb ganddi', swigen siarad gyda'r testun 'Dydi hynny ddim yn cŵl', swigod siarad lluosog yn nodi sgwrs 'woah, edrychwch ar y coesau ar hynny', 'c' mon mate cymerwch ran', 'na, rydych chi'n mynd i wneud iddyn nhw deimlo'n anghyfforddus'. Mae'r tri phoster yn cynnwys y testun gyda chod QR 'Mae'n rhywbeth #SafeToSay i helpu i atal aflonyddu rhywiol. Sganiwch fi i ddarganfod sut. ' Cod QR sy'n cysylltu â'r wefan www.diogeldweud.cymru

Mae Uned Atal Trais Cymru wedi cyhoeddi gwerthusiad Cam Dau ymgyrch #DiogelDweud: Atal Achosion o Aflonyddu Rhywiol yn yr Economi Liw Nos: Annog Dynion i Fod yn Wylwyr Gweithredol.

Mae #DiogelDweud yn ceisio atal achosion o aflonyddu rhywiol drwy annog ymatebion cymdeithasol gadarnhaol y rhai a fu'n bresennol yn erbyn aflonyddu rhywiol, neu'r arwyddion pwysig mewn lleoedd bywyd nos.

Cafodd Cam Dau #DiogelDweud ei ddarparu gan Uned Atal Trais Cymru, wedi'i ariannu gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, fel rhan o Swyddfa Gartref y Gronfa Safety of Women at Night.

Mae'r gwerthusiad wedi defnyddio canfyddiadau o'r cyfryngau cymdeithasol a dadansoddiadau gwefannau, yn ogystal ag ymatebion i arolwg canfyddiadau'r cyhoedd ar ôl yr ymgyrch a gwblhawyd gan 231 o gyfranogwyr.

Gwnaeth y gwerthusiad ganfod bod Cam Dau #DiogelDweud wedi llwyddo o ran tynnu sylw at faterion aflonyddu rhywiol, fodd bynnag ni wnaeth y gwerthusiad godi ymwybyddiaeth o'r math hwn o drais mewn lleoliadau bywyd nos.

Roedd cyfraddau'r ymateb ar y cyfryngau cymdeithasol yn sylweddol uwch yn ymgyrch Cam Dau o gymharu ag ymgyrch Cam Un, sy'n dangos bod mwy o bobl yn teimlo'n ddigon cryf am yr ymgyrch i ymgysylltu â hi neu eu bod am gael gwybod mwy. Fodd bynnag, roedd y rhan fwyaf o'r sylwadau a'r ymatebion a adawyd ar hysbysebion yr ymgyrch yn negyddol.

Canfu arolwg canfyddiadau'r cyhoedd ar ôl yr ymgyrch y teimlai'r cyfranogwyr fod yr ymgyrch wedi eu helpu i wybod sut i ymyrryd, ond na wnaeth yr ymgyrch eu helpu i fagu eu hyder i weithredu.

Mae'r ail werthusiad hwn o'n hymgyrch #DiogelDweud yn dangos, er ein bod wedi llwyddo i ddarparu yn erbyn rhai o'r argymhellion a amlygwyd yn y gwerthusiad cyntaf, mae gennym fwy o waith i'w wneud o hyd i ddeall sut y gallwn ymgysylltu â dynion o ran atal trais rhywiol yn y ffordd orau.

Roedd y cam hwn o'r ymgyrch wedi targedu dynion 18-35 oed, ac wedi'r brofi gyda nhw. Fodd bynnag, yn yr arolwg ar ôl yr ymgyrch, mynegodd mwy o ddynion nad oedd yr ymgyrch wedi'u helpu i adnabod achosion o aflonyddu rhywiol nac wedi magu eu hyder i weithredu.

“Mae'r adroddiad hwn wir yn tynnu sylw at bwysigrwydd gwerthuso, ac mae'n cynnwys cyfres o awgrymiadau a fydd yn cefnogi Uned Atal Trais Cymru a'n partneriaid yn y gwaith o ddatblygu a darparu gweithgareddau a fydd yn helpu ac yn annog dynion a bechgyn i herio achosion o aflonyddu rhywiol a'r agweddau a'r credoau sy'n sail iddynt.

Dan Jones, Pennaeth Uned Atal Trais Cymru

Cliciwch yma i lawrlwytho'r adroddiad