Jump to content

Cefnogaeth i bobl ifanc

Mae'r amser hwn wedi bod yn anodd i lawer ohonom. Mae wedi bod yn arbennig o anodd i bobl ifanc, nad ydyn nhw wedi gallu gweld ffrindiau na chymryd rhan mewn gweithgareddau arferol, fel yr ysgol a chwaraeon. Gall hyn wneud i chi deimlo'n unig, yn bryderus neu hyd yn oed yn anniogel ar yr adeg hon.

Rydym yn deall, oherwydd y teimladau hyn, eich bod yn ymddwyn yn wahanol neu'n gwneud pethau na fyddech fel arfer yn eu gwneud.

Os ydych chi'n teimlo'n bryderus, yn ansicr neu'n poeni am eich ymddygiad chi neu ymddygiad rhywun arall, mae yna bobl yn barod i'ch helpu chi.

Dyma rai o'r bobl a allai eich helpu:

Fearless

Mae Fearless yn cynnig gwasanaeth adrodd dienw sy'n golygu y gallwch roi gwybod am drosedd neu bryder heb orfod rhoi eich enw na manylion personol.

Manylion cyswllt: 0800 555 111

Ewch i www.fearless.org

Meic

Mae Meic yn darparu gwybodaeth a chyngor cyfrinachol am ddim i blant a phobl ifanc, yn ogystal â llinell gymorth eirioli.

Ffoniwch 080880 23456 am ddim unrhyw ddiwrnod rhwng 8am a hanner nos

Ni fydd yr alwad i'w gweld ar eich bil ffôn.

Gallwch siarad ar-lein un i un ag aelod o'r tîm rhwng 8am a hanner nos.

Tecstiwch 84001 unrhyw bryd.

Ni chodir tâl ac ni fydd y neges i'w gweld ar eich bil ffôn.

Ewch i wefan Meic

Gwasanaeth Ieunctid Caerdydd

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn gweithio gyda phobl ifanc 11-25 oed, gan gynnig ystod o weithgareddau, profiadau, gwybodaeth ac arweiniad i'ch helpu chi i gyrraedd eich potensial llawn.

Mae eu gwasanaethau'n cynnwys rhedeg Canolfannau Ieuenctid, darparu rhaglenni mentora, cefnogi gyda chymwysterau a phrentisiaethau a llawer mwy.

Manylion cyswllt

02920 615200

CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk

Ewch i wefan Gwasanaeth Ieunctid Caerdydd

Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd

Os ydych chi'n byw yng Nghaerdydd ac o dan 25 oed, mae Cyngor a Chefnogaeth Teulu Caerdydd yn cynnig gwasanaeth am ddim sy'n darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth.

Bydd aelod o'r tîm yn gwrando ar yr hyn sydd gennych i'w ddweud, a gall gynnig cefnogaeth uniongyrchol neu bydd yn eich galluogi i ddod o hyd i'r gwasanaeth gorau i chi.

Os byddwch chi'n cysylltu â nhw, bydd rhywun yn siarad â chi am eich pryderon a naill ai'n gweithio gyda chi a'ch teulu yn uniongyrchol, neu'n eich rhoi mewn cysylltiad â'r gwasanaeth iawn i chi.

Manylion cyswllt


03000 133 133

ContactFAS@cardiff.gov.uk

Ewch i wefan Cyngor a Chefnogaeth Teulu Caerdydd

Media Academy Cymru

Mae Media Academy Cymru yno i helpu i sicrhau bod gan bobl ifanc yr adnoddau a'r hunan-barch sydd eu hangen arnynt i lwyddo, gwneud cyfraniad o bwys i'w cymunedau a gwneud dewisiadau gwell.

Mae'r tîm yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i helpu pobl ifanc i ganfod yr hyn maent yn frwd drosto a'u tywys tuag at ddyfodol mwy disglair.

Manylion cyswllt

info@mediaacademycymru.wales

Sefydliad Clwb Pêl-droed Caerdydd

Rhaglen allgymorth ieuenctid yw Kicks sy'n ceisio creu cymunedau mwy diogel a lleihau troseddu drwy gynnal sesiynau pêl-droed am ddim ar gyfer pobl ifanc yn Ne Cymru yn ogystal â chyfleoedd datblygu personol.

Rydym wedi creu nifer o weithgareddau ar-lein i bobl ifanc rhwng 11 a 19 oed gymryd rhan gartref yn ddiogel.

Mae gweithgareddau ar-lein Kicks yn cynnwys:

• Galwadau fideo grŵp (a fydd yn cynnwys chwaraewyr o dîm cyntaf Dinas Caerdydd o bryd i'w gilydd)

• Heriau pêl-droed

• Heriau ffitrwydd

• Gweithdai ar ffyrdd iach o fyw, diogelwch cymunedol a choetsio cymunedol

• Twrnameintiau FIFA

Cofrestrwch yma i ymuno yn ein gweithgareddau:

cardiffcityfcfoundation.org.uk/digital-kicks

Ymddiriedolaeth St Giles

Mae Ymddiriedolaeth St Giles yn helpu pobl i oresgyn rhwystrau a chael y cymorth sydd ei angen arnynt i symud ymlaen yn eu bywydau.

Gall pobl ifanc siarad â gweithwyr cymorth yr ymddiriedolaeth am beth bynnag sy'n eu poeni a dechrau cael y cymorth maent yn ei haeddu.

Manylion cyswllt

02920 496363

info@stgilestrust.org.uk

Cymru Ddiogelach

Mae Cymru Ddiogelach yn helpu merched ifanc sy'n cael eu hecsbloetio neu sy'n dioddef mathau eraill o niwed. Mae gweithwyr achos arbenigol yn darparu cymorth helaeth er mwyn cael mynediad at weithgareddau, sesiynau un i un a chymorth yn y gymuned.

Mae Cymru Ddiogelach yn rhoi'r cyfle i ferched ifanc gymryd rhan yn rhaglen Champions of Wales er mwyn eu helpu i fagu hyder os ydynt yn teimlo eu bod wedi'u hymddieithrio oddi wrth wasanaethau ehangach. Mae gweithwyr arbenigol yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau gan weithio i newid canfyddiadau ac agweddau tuag at ferched.

Manylion cyswllt

rb@saferwales.com

Future 4

Mae Future 4 yn helpu pobl i gael y cymorth sydd ei angen arnynt i adeiladu bywyd gwell ac osgoi dod i gysylltiad â'r system cyfiawnder troseddol.

Mae gweithwyr achos arbenigol yn darparu cymorth helaeth i helpu pobl i ddeall y cryfderau sydd ganddynt i oresgyn rhwystrau maent yn eu hwynebu ac achub ar gyfleoedd i symud ymlaen yn hyderus heb ddod i gysylltiad pellach â'r system cyfiawnder troseddol.

Darperir cymorth yn nalfeydd yr heddlu ac yn y gymuned. Mae'r gwasanaeth hwn ar gael i bob menyw sy'n 18 oed a throsodd ac i oedolion ifanc rhwng 18 a 25 oed.

Manylion cyswllt

wsa@saferwales.cjsm.net