Jump to content

Arolwg – beth rydych wedi'i weld yn ystod y pandemig?

Astudiaeth o'r hyn y gallech fod wedi'i weld neu sylwi arno neu'r hyn a allai fod wedi peri pryder i chi mewn perthynas â cham-drin domestig neu'r arwyddion ei fod yn digwydd ers dechrau pandemig COVID-19

Diolch am gymryd yr amser i ddysgu mwy am ein harolwg o brofiadau gwylwyr cam-drin domestig ers dechrau pandemig COVID-19.

Os credwch i chi fod yn dyst i achos o gam-drin domestig neu arwyddion ei fod yn digwydd yn ystod y pandemig, byddem yn ddiolchgar pe gallech gymryd yr amser i gwblhau'r arolwg hwn.

Drwy rannu eich profiad, byddwch yn cyfrannu at ein gwaith ymchwil a fydd, gobeithio, yn cael ei ddefnyddio i lywio polisïau a datblygu rhaglenni hyfforddi i wylwyr.

Gallwch gwblhau'r arolwg drwy glicio ar y ddolen isod. Cyn i chi benderfynu a ydych am gymryd rhan, darllenwch y Daflen Wybodaeth i Gyfranogwyr sy'n rhoi gwybodaeth bwysig gan gynnwys y rhesymau pam rydym yn gwneud y gwaith ymchwil a'r hyn fydd yn digwydd i'ch data os byddwch yn penderfynu cymryd rhan.

A study into what you might have witnessed, noticed or been concerned about relating to domestic abuse or its warning signs since the beginning of the COVID-19 pandemic

Thank you for taking the time to find out more about the survey we are conducting on the experience of bystanders to domestic abuse since the beginning of the COVID-19 pandemic.

If you believe you have witnessed domestic abuse or its warning signs during the pandemic, we would be grateful if you could take the time to complete this survey.

By sharing your experience, you will contribute to our research that we hope will be used to inform policies and develop bystander training programmes

You can take the survey by clicking the link below. Before you decide whether to take part, please read the Participant Information Sheet, which gives important information on why we are doing the research and what will happen to your data if you do decide to take part.