Jump to content

Astudiaeth o Brofiadau'r Rhai sy'n Bresennol yn ystod achosion o Drais a Cham-drin Domestig yn ystod Pandemig COVID-19

Mae Uned Atal Trais Cymru ac Ysgol y Gyfraith Prifysgol Exeter wedi cael cyllid i wneud ymchwil cam-drin domestig hanfodol ar brofiadau ac ymddygiadau'r rhai sy'n dyst i achosion o drais a cham-drin domestig neu y mae ganddynt bryderon amdanynt a'u harwyddion yn ystod COVID-19.

Am beth mae'r astudiaeth?

Bydd yr astudiaeth arloesol, a ariennir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn ymchwilio i'r ffordd y mae profiadau ac ymddygiadau'r rhai sy'n bresennol wedi newid a datblygu yn ystod y cyfyngiadau a roddir ar waith i reoli COVID-19.

Pam mae'r astudiaeth yn bwysig?

Ers i'r cyfyngiadau symud ddod i rym ar ddechrau 2020, rydym wedi cael rhybuddion clir gan arweinwyr byd-eang am y risg y bydd pobl yn wynebu “pandemig cysgodol” o gamdriniaeth yn eu cartrefi.Yng Nghymru, cynyddodd nifer y galwyr i'r Llinell Gymorth Di-ofn 41% ers Ebrill 2020.

Gwyddom o'n gwaith ymchwil i ymyriadau gan y rhai sy'n bresennol yn ystod achos o gam-drin domestic y gall unrhyw un gymryd camau ynghylch achosion o'r fath, yn enwedig os ydynt wedi cael hyfforddiant priodol a'u bod yn defnyddio eu sgiliau newydd ym mhob agwedd ar eu bywydau. Gyda llawer o bobl yn rheoli cymaint o'u bywydau yn eu cartrefi erbyn hyn, mae cyfleoedd newydd i grwpiau gwahanol o bobl (gan gynnwys cymdogion, cydweithwyr yn ystod cyfarfodydd rhithwir a gyrwyr danfon nwyddau) adnabod arwyddion cam-drin a chymryd camau diogel.

Bydd yr ymchwil hwn yn helpu i lywio rhaglenni hyfforddi ymyriadau ar gyfer y rhai sy'n bresennol yn ystod achosion o'r fath, gan ystyried y ffordd mae ein bywydau wedi newid o ganlyniad i COVID-19.

Beth fydd yr astudiaeth yn ei chynnwys?

Astudiaeth dulliau cymysg fydd yr astudiaeth hon, sy'n golygu y byddwn yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau ymchwilio, gan gynnwys cynnal arolygon i gasglu data rhifol a chynnal cyfweliadau i gasglu data naratif.

Dechreuodd yr astudiaeth ym mis Tachwedd 2020 a bydd yn rhedeg tan fis Mawrth 2021. Byddwn yn rhoi'r wybodaeth a'r newyddion diweddaraf am yr astudiaeth ar y dudalen hon.